Rozhovor s E. Pittichom

25.08.2014 00:00

1. Na úvod nám povedzte niečo o sebe.
Som rodený Bratislavčan 40-ho roku minulého storočia. Maturoval som v Krasňanoch, ktoré sme neviem prečo volali Habešom (možno vtom čase pre ne ešte netypickú veľkoplošnú bytovú zástavbu). Univerzitu som ukončil ako promovaný fyzik, na Katedre matematiky a fyziky Komenského univerzity v Bratislave. Doktorát prírodných vied som získal na Karlovej Univerzite v Prahe, titul Kandidáta matematicko-fyzikálnych vied na Astronomickom ústave ČSAV v Prahe, po nežnej revolúcii Doktora matematicko-fyzikálních vied na Astronomickom ústave SAV, kedy sa táto hodnosť uvolnila aj pre nečlenov Komunistickej strany. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia som si odkrútil 26 mesiacov prezenčnej vojenskej služby ako vojak. Celá moja profesionálna kariéra prebehla na Astronomickom ústave SAV, na Oddelení medziplanetárnej hmoty v Bratislave. Mal som to šťastie učiť sa a neskôr spolupracovať s Doc. RNDr. Ľuborom Kresákom, DrSc., ktorý toto oddelenie priviedol medzi svetovú astronomickú elitu. Pracujem v oblasti dynamiky komét, asteroidov a meteoroidov. Výsledky práce publikujem v domácích aj zahraničných astronomických časopisoch. Absolvoval som dlhodobý pobyt na Smithsonianskom astrofyzikálnom ústave v USA a na Univerzite v Uppsale vo Švedsku. Dlhodobo spolupracujem s astronómami v Taliansku, Rusku, Poľsku a Švedsku. Zúčastnil som sa s prednáškami a postermi na mnohých konferenciách v zahraničí. Navštívil som veľa observatórií, medzi veľkými aj Kitt Peak a Flagstaff v Arizone, Mt. Palomar v Kalifornii, Mauna Kea a Haleakala na Havaji, Mt. Sanglok v Tadžikistane, La Palma na kanárskom ostrove, Gran Sasso v Taliansku. Pozoroval som na 1-m ďalekohľade hvezdárne Kleť, 60-cm ďalekohľade hvezdárne v Modre-Piesky, 2,2-m ďalekohľade Havajskej univerzity a 10-m Keckovom ďalekohľade na Mauna Kea. S poločne s Kresákom sa nám podarilo zaviesť výučbu astronomie na Slovensku, na Komenského univerzite v Bratislave. Angažoval som sa na rekonštrukcii 60-cm ďalekohľadu pre univerzitnú hvezdáreň v Modre jako aj na jej výstavbe. Bol som členom skupiny pre výber vhodnej lokality na stavbu nového observatória Astronomického ústavu SAV. Napriek tomu, že SAV vyčlenila v polovici 70-rokov peniaze na kúpu 1-1,3m ďalekohľadu a stavbu nového observatória, umiestneného vhodnejšie ako na Skalnatom Plese, k tomuto závažnému zvratu v profesionálnej astronomii na Slovensku neprišlo. Vtedajšieho vedenie Astronomického ústavu dalo prednosť opäť Skalnatému plesu. Mnoho rokov som prednášal ako externý učitel na Katedre astronómie, geofyziky a meteorológie Komenského univerzity. Možnosť pracovať vo vednom odbore mojich snov som sa snažil vrátiť slovenskej spoločnosti popularizačnou činnosťou. Okrem prednášok pre verejnosť na rôznych podujatiach ľudových hvezdární, článkov v dennej tlači a časopisoch, som autorom viacerých populárnovedeckých kníh. Do roku 1978 som bol odborným redaktorom časopisu Kozmos a od roku 1981 zostavovateľom Astronomickej ročenky. Som predsedom Terminolologickej komisie pre astronómiu pri Slovenskej astronomickej spoločnosti SAV.
2. Kto príp. Čo Vás dostalo k astronómii?
Pamätám si, ako mi otec, keď ma ako malého varovával, rozpraval o tom, ako ho fascinovala obloha a deje na nej, keď ako malý chlapec pásaval husi a kravy. Tak asi to jeho rozprávanie. Patril k tým šťastlivcom, ktorí videli Halleyho kométu pri jej dvoch návratoch.
3. Čo Vás na astronómii najviac fascinuje?
Že skúma obrovské prostredie v ktorom žijeme, a to iba zo žiarenia a gravitácie.
4. Vyrobili ste si v detstve vlastný ďalekohľad?
Pokušal som sa. Ale vzhľadom na finančnú prázdnotu sa mi pokus nezdaril.
5. Zúčastnili ste sa aj Vy v detstve nejakej astronomickej súťaže?
Nie. V mojej mladosti takéto súťaže znalostí neboli. Bola zato poctivá a tvrdá škola.
6. Dokáže Vás po toľkých rokoch ešte nadchnúť pohľad na hviezdnu oblohu?
Ešte som nestretol človeka, ktorého by pohľad na oblohu nefascinoval, a to v každom veku.
Astronómia má obrovskú výhodu pred ostatnými, nie menej zaujímavými vednými oblasťami. Jej objekt skúmania, obloha, je prístupný každému človeku v ľubovoľnom čase a mieste. A stačí k tomu iba jeho oko.
7. Keď som si prezeral Astronomickú ročenku dočítal som sa že ste ju zostavoval. Ako a kedy ste sa k tomu dostali?
Pred  35-timi rokmi. Všetky kultúrne národy takúto publikáciu mali. Na Slovensku chýbala. Mal som to šťastie, že som stretol pána Dr. Eleméra Csereho, riaditeľa Krajskej hvezdárne v Hlohovci, ktorý myšlienku vydávania astronomickej ročenky na Slovensku podporil. Tak sa zrodil Astronomický kalendár 1981. Krajská hvezdáreň v Hlohovci finančne utiahla vydanie iba prvých dvoch ročníkov kalendára. Vďaka pochopeniu pána Ing. Teodora Pintéra, generálneho riaditeľa Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, sa vydávaním ročenky od jej tetieho ročníka chopila táto inštitúcia.
8. S kým spolupracujete pri zostavovaní ročeniek?
Od ôsmeho ročníka obálku Astronomickej ročenky pripravuje Prof. Rudolf Sikora, absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Jeho tvorba vychádza z konceptuálneho myslenia a novej citlivosti. Venuje sa skúmaniu existenciu človeka z hľadiska topografie, ekológie, kozmologie, času, priestoru a civilizácie. V zahraničí je jeho tvorba vysoko cenená. Jemu vďačíme za neformálne obálky ročenky. Nemožem nespomenúť jazykové redaktorky, Emíliu Moravčíkovú, Elenu Kučerovú, ktoré na ročenke pracovali pokiaľ nás neopustili, ako aj ich nástupkyňu, Darinu Páleníkovú. Majú zásluhu na jazykovej kultúre tohto diela. Napokon sú to všetci autori príspevkov a peroviek, bez ktorých by ročenka nemohla vychádzať. Všetkým patrí moja vďaka za ich spoluprácu, finančne síce nedocenenú, zato odvedenú načas, častokrát v šibeničných termínoch. Nemôžem nespomenúť ani recenzentov ročenky Doc. RNDr. Pavla Paľuša, CsC.a RNDr. Jána Štohla, DrSc., ktorých neskôr vystriedal Doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.

 

 
obr1.jpg
 
obr5.jpg
 
9. Od kedy sa ročenky vydávajú v súčasnej podobe?
Obsahom sa súčasným ročenkám začala podobať  Astronomická ročenka 1983, ktorá nahradila Astronomický kalendár 1982. Až do roku 1993 som ročenky pripravoval fóliovou metódou, pisaním na písacom stroji. V súčanosti zostavujem ročenku v sádzacom systéme Tex ako pdf publikáciu.
10. Môžete nám povedať koľko asi trvá zostaviť jednu ročenku?
Od novembra do nasledujúceho septembra treba mať stále ročenku na pamäti. Zozbierať materiál, upraviť ho, zalomiť strany a vojsť sa do 200 strán publikácie. Po jazykovej úprave a recenzii vyrobiť ročenku v pdf formáte a zaslať ju elektronicky do vydavatelstva.  Samozrejme na ročenke nepracujem celé dni.  Raz práca ide od ruky, inokedy nie. Obzvlášť zalamovanie strán je časovo nepredvídateľné. Povedzme, všetka práca na ročenke mi zaberie tak 2-3 pracovné mesiace. Väčšinou ju robím po večeroch. Nedokážem sa však orientovať na oblohe, pretože som každoročne o rok vpred.
11. Ste autorom niekoľkých astronomických kníh. Ktorú považujete za svoje najväčšie dielo?
Z oblasti popularizácie vedy knihu Obloha na dlani.
12. Prečo túto knihu považujete za svoju najlepšiu?
Mala veľký ohlas nielen u slovenskej a českej verejnosti ale aj v Poľsku, kde vyšla v poľskej mutácii. Pre velký úspech vyšlo aj jej druhé, doplnené vydanie. Prekvapilo ma, že ešte i dnes ju používajú mnohí zanietenci astronómie pri pozorovaní oblohy s krúžkami detí. Možno je to zásluhou aj Dušana Kalmančoka, ktorý knihu ilustroval, ako aj na tie časi jedinečnými forografiami nebeských objektov z kozmických sond a veľkých ďalekohľadov z Austrálie a Ameriky, nezištne poskytnutými ich autormi.
13. Niekde som v súvislosti s Vami čítal o diele Dynamika slnečnej sústavy. Môžete nám ho bližšie popísať?
Asi máte na mysli prehľadový článok o mojich a manželkinych prácach s oblasti dynamiky malých telies slnečnej sústavy. Článok uverejnil časopis Kozmos. Práce sme publikovali v posledných 10-tich rokoch v zahraničných vedeckých časopisoch a prezentovali na konferenciách. Možno ich stručne charakterizovať ako výskum migrácie malých telies v slnečnej sústave v dôsledku gravitačných a negravitačných síl. Ukázali sme, že časť týchto telies môže meniť svoje dráhy tak, že sa niekedy pohybujú na dráhach, ktoré sú ďaleko od dráhy Zeme, inokedy na dráhach, po ktorých prichádzajú do blízkosti Slnka. Pre našu bezpečnosť je dôležité vedieť najmä o tých telesách, ktorých dráhy križujú dráhu Zeme.   
14. Začul som že ste členom niekoľkých astronomických organizácií. Čo to obnáša?
Iba toľko, čo poskytuje každá zájmová organizácia svojim členom. Môžete ľahšie spolu komunikovať, stretať sa, a občas dostať finančnú podporu pre svoju činnosť. Samozrejme,  platiť aj členské príspevky.
15. Môžu podľa Vás Slnko, Mesiac a planéty ovplyvňovať osudy ľudí?
Ako sa to vezme. Bez týchto telies by na Zemi život nebol.  Činnosť buniek tieto telesá ovplyvňujú aj dnes. Na druhej strane sme tak adaptabilní, že v reálnom živote ich vplyv na nás je zanedbatelný. Osud človeka nezávisí od toho v akom znamení sa narodí. No závisí napríklad od zemepisneho pásma v ktorom sa narodí. Eskymák má i dnes oveľa ťažšie štartovacie podmienky do života ako človek narodený v miernom pásme. A tie zemepisné pásma sú výsledkom pôsobenia Slnka, Mesiaca a planét. Ak teda mám odpovedať na Vašu otázku jedným slovom, ovplyvňujú. Ale pozor, žiadna astrológia nefunguje.
16. S ktorou osobnosťou svetovej astronómie by ste sa chceli stretnúť?
V súčasnosti by som sa rád stretol s velikánom inej vedy, s ruským matematikom Grigorijom J. Pereľmanom. Vyriešil 100 rokov starý problém Poincarého hypotézy, súvisiaci aj s modernou fyzikou a kozmológiou pri riešení otázky, aký vlastne tvar má vesmír všade. Naviac Pereľman reprezentuje skutočného vedca, ktorému nezáleží na popularite, počte prác, či citácii. Ide mu o nové postupy a myšienky. A tie súčasné administrativne hodnotenia vedcov nepodporujú. Preto vynikajú, a administrátormi vedy sú cenení, priemerní až podpriemerní vedci, bez vlastných nových myšlienok.
17. Na ktoré svetové observatórium by ste sa chceli ísť pozrieť?
Na každé, i to najmenšie, či najstaršie. Na rade je teraz Hvezdáreň Júlia vo Zvolenskej Slatine.
S radosťou som prijal pozvanie Doc. RNDr. Vladimíra Bahýla, CsC., ktorý ju vybudoval. Vidno, že na astronómiu nezanevrel ani po tom, čo musel pred 30-timi rokmi, ako jeden z najperspektívnejších mladých slovenských astronómov, opustiť Astronomický ústav SAV. A to vlastne pre svoju profesionalitu.
18. Ako by ste využili pozorovací čas na tomto observatóriu?
Pozeraním sa na žiarivé očká prítomných detí. V prípade Keckovho ďalekohľadu, na spektroskopické pozorovania komét 42P/Neujmin 3 and 53P/van Biesbroeck  pre potvrdenie, či vyvrátenie ich možnej identity, ktorú naznačujú evolúciami dráh.
19. Aký nebeský objekt sa Vám najviac páči?
Zem.
20. Aký je Váš najlepší/najkrajší zážitok z pozorovania?
Keď som sedel, keď už nie priamo pod ďalekohľadom, tak aspoň pred obrazovkou v miestnosti pri ďalekohľade. Pozorovať ďalekohľadom, častokrát sediac vzdialený od neho aj naj druhej polovici Zeme, to už nie je ono.
21. Máte nejaké astronomické sny?
Dobrá úroveň profesionálnej astronomie na Slovensku.
22. Máte nejaký obľúbený astronomický citát?
Čas je strašne relatívny pojem. Karel Čapek
Iba dve veci sú nekonečné - vesmír a ľudská hlúposť. S tou prvou si ovšem nie som taký istý.
Albert Einstein
Hypotézy vytváram, avšak hypotézam - ani svojim vlastným - neverím do posledného písmena. Isaac Newton
23. Od ktorého astronomického (kozmonautického) projektu očakávate najpekvapujúcejšie výsledky? (napr. ďalekohlad E-ELT, vystúpenie kozmonautov na asteroide, Marse...)
Rád sa nechám prekvapiť. Ale najviac očakávam od velkých ďalekohľadov a robotov. Sú oveľa efektívnejšie a flexibilnejšie ako ľudia vo vesmíre. Nemali by sme zabúdať ani na výskum neutrín. Preto INO projekt (India-based Neutrino Observatory) a South Pole Neutrino Observatory môžu priniesť najprekvapujúcejšie poznatky o vesmíre.
24. Chceli by ste letieť do vesmíru?
Ani nie. Na to treba veľa času a energie. A ešte som toho tak veľa nevidel na zemi. Naviac, všetko to, čo by som uvidel v pre nás dostupnom vesmíre, môžem pozorovať na Zemi. Ibaže s oveľa menším adrenalínom.
25. Čo Vás zaujíma okrem astronómie?
Dobrá kniha, cestovanie, bicyklovanie a lyžovanie.
26. Čo by o Vás ešte mali vedieť naši čitatelia?
Že som chcel napísať knihu s astronomickou tématikou pre deti. Doteraz som sa k písaniu nedostal. Hlavne preto, že mám príliš veľký rešpekt pred jej potenciálnymi čitateľmi.
27. Čo by ste na záver odkázali našim čitateľom?
Aby v každej situácii zostali ľudmi s čistou dušou a myšlienkami krásnymi ako nebo nad nami..


Ďakujeme za rozhovor !